Отворени данни според ИТ специалисти

Какво Ви мотивира да разработвате приложения на базата на данни от държавните институции?

Може един ден тази дейност да бъде печеливша3
Вярвам в концепцията за управлението като платформа13
Защото е предизвикателство и е интересно8
Моите приложения може да улеснят живота на много хора21
Друго2

Лесно достъпни ли са данните, които са Ви необходими в работата?

Да5
Не17
Не мога да преценя5

Доколко сте съгласни със следните твърдения за данните в публичната администрация:

Данните са актуални

15
26
310
46
50

Данните са публикувани в използваем формат

13
219
31
41
53

Данните са чисти и точни

17
210
36
44
50

Масивите с данни са пълни

17
28
37
45
50

Мета-данните са добре документирани

17
215
33
41
50

Мета-данните са последователни за различните масиви от данни

19
211
36
40
50

Данните са достъпни чрез API

111
28
33
42
52

Когато работите с данни, генерирани от публични институции, кое от следните твърдения е важно за Вас, от гледна точка на ефективното им използване?

Да са правилните данни

10
20
31
47
519

Отворено API за достъп до данни и мета-данни

10
22
31
46
518

По-добро качество на данните

10
20
32
49
515

Възможност да се достигне до надежден източник на данните

10
21
34
47
515

По-добро документиране на мета-данните

10
23
31
47
516

С какви средства трябва да се финансират кампании за популяризиране използването на отворени данни, генерирани от институциите?

Бюджетни средства18
Средства от европейските фондове21

Частни средства, под патронажа на държавен орган

12
Друго2

Трябва ли администрацията да поддържа портал, където да се събират, документират и обновяват публичните данни на едно място?

Да21
Не1
Не съм сигурен5

Необходимо ли е в този портал да има секция за проекти на бизнеса и неправителствени организации, които използват използват успешно публичните данни?

Да21
Не2
Не съм сигурен4

Според Вас в какъв формат трябва да се публикува публичната информация

Удобен за четене и отпечатване от хората, напр. PDF14
Удобен за последваща машинна обработка, напр. XML или JSON25

Удобен за преглеждане и обработване с офис пакети, напр. Microsoft Excell, OpenOffice Calc и др.

10
Формат необвързан със специфичен софтуер или лиценз, напр. XTM7
Друго2