Отворени данни според представители на институции

Проучването е направено между представители на различни институции. Брой на интервюираните - 17

Доколко сте съгласен със следните твърдения:

В 21-ви век данните, генерирани от държавните институции, трябва да са общодостъпни и да бъдат публикувани онлайн.

Съгласен15
Несъгласен1
Не мога да преценя1

Данни, генерирани от държавните институции, са собственост на данъкоплатците и трябва да са безплатни за гражданите.

Съгласен13
Несъгласен2
Не мога да преценя2

На базата на тези данни предприемачите могат да произвеждат нови продукти и услуги.

Съгласен13
Несъгласен1
Не мога да преценя3

Широкият достъп до данните на държавните институции спомага да се идентифицират и намалят слабостите в управлението.

Съгласен15
Несъгласен1
Не мога да преценя1

 Гражданите би трябвало да вярват повече на държавните институции, ако те публикуват голяма част от данните си онлайн.

Съгласен15
Несъгласен1
Не мога да преценя1

Много услуги, свързани с публични данни предполагат разход за потребителя. Ако данните са общодостъпни, този разход отпада.

Съгласен14
Несъгласен2
Не мога да преценя 1

Ако няма специален нормативен акт за отваряне на данни, институцията, която представлявам няма да започне проект за отворени данни.

Съгласен10
Несъгласен4
Не мога да преценя3

Някои държавни служители смятат, че всичко което правят е публично. Отворените данни правят тяхната работа по-трудна.

Съгласен4
Несъгласен10
Не мога да преценя3

Какъв ефект ще има създаването на проект за отворени данни във Вашата институция?

Няма да доведе до създаването на конкретни планове/разработки за публикуване на данни онлайн3
Ще съответства на законодателната и нормативната уредба5
Това е правилно нещо и трябва да се прави, независимо че ползите не могат да се измерят3
Ще намали разходите за достъп до информация, посредством самообслужване с данни9
Ще повиши доверието на потребителите в институциите11
Ще стимулира създаването на иновативни граждански приложения8

Има ли институцията, която представлявате, задача активно да предоставя данни на обществеността?

Да8
Не1
Не съм сигурен8

Как Вашата институция изпълнява Инициативата "Партньорство за открито управление и публикуване на данни"?

Да8
Не0
Не съм сигурен9

Финансирани ли са инициативите за публикуване на отворени данни?

Да4
Не4
Не съм сигурен9

С какви средства трябва да се финансират кампании за популяризиране използването на отворени данни, генерирани от институциите?

Бюджетни средства11
Средства от европейските фондове14
Частни средства под патронажа на държавен орган3
Друго0

Трябва ли администрацията да поддържа портал, където да се събират, документират и обновяват публичните данни на едно място?

Да14
Не2
Не съм сигурен1

Необходимо ли е в този портал да има секция за проекти на бизнеса и неправителствени организации, които използват използват успешно публичните данни?

Да14
Не2
Не съм сигурен1

Съществува ли специален сайт или място в сайт (каталог с данни) за публикуване на данни, генерирани от Вашата институция?

Да12
Не3
Не съм сигурен2

Как бихте описали инициативите за отворени данни във Вашата институция?

Отделни  структури публикуват данни на собствените си уебсайтове8
В процес на планиране сме на подобни инициативи8
Вече сме стартирали специален каталог с данни1
Нямаме планове за специален каталог с данни0
Друго1

Моля, подредете по важност следните категории публични данни:

Обществена безопасност

10
20
31
43
512

Транспорт

10
22
32
45
57

Собственост

10
20
33
42
511

Околна среда

10
20
32
43
510

Данни от преброяване на населението

10
21
36
45
54

Законодателство

10
22
34
44
56

Финанси

10
21
35
45
55

Отчетност

10
21
34
44
58

Нормативна уредба

10
21
36
44
56

Строителство

10
21
34
45
56

Комунални услуги

10
20
34
44
58

Публични услуги

10
20
31
44
511

Ефективност на управлението

10
20
36
44
57

Според Вас в какъв формат трябва да се публикува публичната информация

Удобен за четене и отпечатване от хората, напр. PDF9
Удобен за последваща машинна обработка, напр. XML или JSON6
Удобен за преглеждане и обработване с офис пакети, напр. Microsoft Excell, OpenOffice Calc и др.4
Формат необвързан със специфичен софтуер или лиценз, напр. XTM7
Друго1

Опитва ли се Вашата институция активно да включва потребителите на услуги и да стимулира гражданското участие във Вашите инициативи за отворени данни?

Да4
По-скоро да10

Не

0
По-скоро не3

Как Вашата институция включва гражданите във Вашите инициативи за отворени данни?

Питаме гражданите за коментар на публичните данни6
Молим гражданите да оценят каталозите с данни1
Създаваме crowdsoursing data0
Включваме гражданите да коментират проблемите при публикуване на данните3
Търсим обратна връзка от гражданите, за да ни помогнат да идентифицираме най-важните за тях данни10

Коя от изброените технологии е най-полезна при разработването на инициативи за отворени данни?

Технологии за извличане, трансформиране и качване на данни7
Инструменти за визуализация и създаване на карти0
Инструменти за експорт/форматиране на данни в различни формати за сваляне0
Общи API-та за всички масиви1
Интерактивни инструменти за откриване на данни в браузери 5
Инструменти за популяризиране на гражданско участие0

Инструменти за анализиране на участието на потребителите и търсените от тях данни

4