Резултати от външно оценяване след 7-ми клас в училищата в гр. София

Източник на данни: opendata.government.bg

Геокодиране: Google Maps Geocoding API

Легенда:

  • Успеваемост - отношението между най-високия възможен бал за съответния предмет и средния постигнат резултат за същия предмет за даденото училище. Когато са избрани всички предмети, успеваемостта е отношението между сумата на най-високите възможни балове за всички предмети и сумата от средните постигнати резултати за всички предмети за даденото училище.
  • Спрямо средното ниво - разликата между постигнатия резултат за даденото училище и средното аритметично от постигнатите резултати за всички избрани училища.