Отворени данни според граждани и активисти

Доколко сте съгласни със следните твърдения:

В 21-ви век данните, генерирани от държавните институции, трябва да са общодостъпни и да бъдат публикувани онлайн.

Съгласен55
Несъгласен1
Не мога да преценя0

Данни, генерирани от държавните институции, са собственост на данъкоплатците и трябва да се безплатни за гражданите

Съгласен53
Несъгласен2
Не мога да преценя1

На базата на тези данни предприемачите могат да произвеждат нови продукти и услуги

Съгласен38
Несъгласен4
Не мога да преценя9

Широкият достъп до данните на държавните институции спомага да се идентифицират и намалят слабостите в управлението

Съгласен50
Несъгласен2
Не мога да преценя4

По-скоро бих гласувал за политици, които се обявяват за публичност и прозрачност на данните

Съгласен50
Несъгласен3
Не мога да преценя3

Бих имал по-голямо доверие в правителството, ако повече данни, генерирани от държавните институции, са публикувани онлайн

Съгласен50
Несъгласен3
Не мога да преценя3

Инициативата за отворени данни е достатъчно важна и трябва да бъде финансирана от бюджета

Съгласен41
Несъгласен2
Не мога да преценя13

 С какви средства трябва да се финансират кампании за популяризиране използването на отворени данни, генерирани от институциите?

Бюджетни средства37
Средства от европейските фондове43

Частни средства, под патронажа на държавен орган

10
Друго5

Трябва ли администрацията да поддържа портал, където да се събират, документират и обновяват публичните данни на едно място?

Да46
Не2
Не съм сигурен8

Необходимо ли е в този портал да има секция за проекти на бизнеса и неправителствени организации, които използват използват успешно публичните данни?

Да46
Не4
Не съм сигурен6

Чували ли сте за инициативи за отваряне на данни от различни държавни или общински институции през последната една година?

Да12
Не 36
Не съм сигурен8

Моля, подредете по важност следните категории публични данни:

Обществена безопасност

11
20
33
411
541

Транспорт

12
20
314
424
516

Собственост

11
20
39
415
531

Околна среда

11
20
31
410
544

Данни от преброяване на населението

11
23
314
415
523

Законодателство

11
20
33
48
544

Финанси

11
20
30
46
549

Отчетност

11
20
31
47
546

Нормативна уредба

11
20
39
421
525

Строителство

11
20
310
425
519

Комунални услуги

11
21
39
414
530

Публични услуги

11
20
36
413
536

Ефективност на управлението

11
21
35
415
534

Корпоративни данни

14
24
311
418
519

Образование

12
22
35
416
531

Доколко активно бихте се ангажирали с работа с отворени данни, публикувани от държавните институции?

Бих ползвал активно данните и бих предоставял обратна връзка 41
Просто бих ползвал публикуваните данни, без да давам обратна връзка11
Искам да видя какво мислят другите потребители и да споделя и своето мнение13
Даунлоуд на данните и обработка в Excel7