За проекта

Наименование: ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

Бюджет: € 26 440

Финансиране: Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Контекст

Бързото развитие и широко навлизане на новите технологии във всички сфери на модерния живот, както и свързаната с тях концепция за отворени данни, промениха напълно и начина, по който публичните институции предоставят или се очаква да предоставят информация на гражданите. Днес въпросът не е дали обществената информация трябва да е публична, а дали тя е достъпна и удобна за ползване.

Цел

Да повиши информираността относно откритото управление и предимствата на предоставяне на публична информация в отворен формат за изграждане на капацитет от гражданските организации и медии за работа с тази информация в дигитална среда

Резултати

Повишаване на информираността относно откритото управление и предимствата на предоставяне на публична информация в отворен формат, както за изграждане на капацитет от гражданските организации и медии за работа с тази информация в дигитална среда

Проектът поставя фокус върху застъпничество за открито управление и изграждане на капацитет на гражданските организации и медии за работа с отворени публични данни, предлаганият проект допринася за изграждането на по-прозрачни и демократични институции и предоставя мощен инструмент за влияние, чрез който гражданското общество може да допринася за формирането и провеждането на политики, които са социално справедливи и полезни за обществото.

Дейности

С оглед постигане на желания резултат проектът предвижда изпълнението на следните дейности: формиране на смесена работна група за открито управление; оценка и обобщаване на наличната практика за отворени данни в България; провеждане на информационна кампания; изработване на наръчник за работа с отворени данн; провеждане на обучителни семинари за представителите на целевите групи, за да се изгради капацитет за работа с приложения за обработка, анализ и визуализация на отворени данни; провеждане на OpenDataExpo форум.

Целеви групи

В публичната администрация отворените данни ще осигурят възможности за по-информирано и бързо взимане на решения, за намаляване на разходите и по-голяма гъвкавост при предоставянето на услуги.

Работата с отворени данни е мощен инструмент за овластяване на гражданите, който генерира познание и произвежда мрежови ефект.

Медиите са естествен потребител на информацията, генерирана от държавните институции, както и важен инструмент за популяризиране на откритото управление.