Грузия

В Грузия функционира електронна платформа за обществени поръчки, която се управлява от Агенцията за обществени поръчки. Платформата е разработена от самата институция и е на стойност от близо 1 млн. щатски долара, като бе пусната в експлоатация през декември 2010 г. след срок за подготовка и разработка от една година.

През 2014 г. всички тръжни документи са качени на централизираната платформа и могат да бъдат закупени оттам. Платформата допринесе за по-голяма прозрачност и ефективност на процеса на възлагане на обществени поръчки, като елиминира бюрократичната система, основана на размяна на хартиени копия на документи. Днес всички заинтересовани страни могат да намерят информация онлайн за тръжна документация, за подадените от кандидатите документи, за участващите кандидати и техните оферти, както и за подписаните и изменени договори за възлагане на поръчки. Платформата съдържа и “бял списък” от компании, които са били надеждни партньори и “черен списък” на компании, на които е наложена забрана за участие в тръжни процедури за срок от една година. Оферентите могат да изпращат заявки за допълнителна информация и да задават въпроси на страницата. Отговорите и допълнителната информация, които се предоставят от възлагащите органи, също се публикуват на платформата.

Освен това чрез платформата потребителите могат да подават жалби по електронен път в случай на констатирани нарушения. След подаване на жалба търгът се преустановява за до десет дни, в който срок се събира Съвет за разрешаване на спорове, в който участва и представител на Прозрачност без граници - Грузия и който разглежда жалбите и се произнася по тях. Всички жалби и решенията по тях са достъпни на платформата.

На уеб страницата е поместен и линк към бюджетната сметка на държавата. Този линк дава възможност на гражданите да проследят транзакциите на държавните институции (които са длъжни да публикуват график за покупките, за които е предвиден бюджет), както и да видят на кой ден са извършени сделките.

През юни 2013 г. Прозрачност без граници започва работа по анализ и агрегиране на данните от платформата за обществени поръчки и създава инструмента TenderMonitor.ge - портал с отворен код за мониторинг и анализ на обществените поръчки. Всяка вечер данните от централната платформа за обществени поръчки се обработват и трансформират в по-използваем формат и се качват на TenderMonitor.ge. По този начин се генерират профили на обществените поръчки за всяка държавна институция и всички компании, които участват в търговете. В резултат се генерират агрегирани статистически данни за разходите на държавата. Потребителите могат да свалят данни и да получават сигнал по електронна поща за интересуващи ги поръчки – например даден журналист може да получава email всеки път, когато общината обяви поръчка или възложи договор за поръчка.