Ползи от отворените данни

Отворените публични данни са огромен неизползван ресурс, който генерира ползи както за държавните институции, така и за граждани, предприемачи, журналисти, НПО, медии и др.

На базата на натрупания вече е опит е възможно да се посочат редица сфери, в които употребата на отворени данни създава добавена стойност:

Политически и социални ползи от отворените данни

 • Мощен инструмент за борба с корупцията
 • По-активно участие и увеличено влияние на гражданите
 • Равен достъп до данни
 • По-добри публични услуги
 • По-добра отчетност и прозрачност на институциите
 • Увеличено доверие към държавните институции
 • По-висока удовлетвореност на гражданите от публичните услуги
 • По-ефективен и приобщаващ процес на формулиране на публични политики

Икономически ползи от отворените данни

 • Икономически растеж и насърчаване на конкуренцията
 • Стимулиране на иновациите
 • Принос за подобряване на работни процеси, продукти и услуги
 • Разработване на нови продукти и услуги
 • Оползотворяване на потенциала на големи групи от хора
 • Създаване на нов сектор с висока добавена стойност
 • Достъпна информация за инвеститори и компании

Оперативни и технически ползи от отворените данни

 • Избягване на дублиране на данни
 • Оптимизиране на административните процеси, а оттам по-ефективни административни услуги за гражданите
 • Достъп до външна експертиза за разрешаване на проблеми
 • Възможност за сравнимост в процеса на взимане на решения
 • Извличане на информация чрез комбиниране на данни от един или повече източници
 • Външна проверка на наличните данни от множество източници