Отворени данни

Отворените данни са данни, генерирани от държавна институция, които са публикувани от нея в такъв формат и под такъв лиценз, че да бъдат свободно използвани, обработвани или разпространявани от всички.

Основните критерии за отвореност на данните са:

  • Достъпност и наличност: данните трябва да са налични в тяхната цялост и на разумна цена, която не ограничава тяхната повторна употреба, като в най-добрия случай те са достъпни за даунлоуд през интернет. Данните също така трябва да са налични в удобен формат, който позволява тяхното модифициране.
  • Повторна употреба и разпространение: данните трябва да са предоставени при такъв лицензионен режим, че да е възможно те да бъдат повторно използвани и разпространявани, включително и чрез смесване на масиви от данни. Данните трябва да бъдат машинно читаеми.
  • Всеобщ достъп: всеки трябва да може да ползва, повторно употребява и разпространява данните, без да бъдат налагат дискриминационни ограничения за определени сфери на дейност, лица или групи. Например, ограничения за нетърговска употреба или ограничения за ползване единствено за определена цел (само за образователни цели например) не могат да бъдат налагани.