Инициатива "Партньорство за отворено управление"

Инициативата „Партньорство за открито управление“ стартира официално на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, когато 8те държави-основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ) приемат Декларация за открито управление и представят своите планове за действие. Основна цел на инициативата е държавите, участващи в нея да поемат конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии с оглед постигане на по-добро управление. „Партньорство за открито управление“ е инициатива, която се основава на принципа на сътрудничеството между всички заинтересовани страни и се ръководи от Управителен съвет, в който участват представители на правителствата, участващи в инициативата и на граждански организации.

За да се присъединят към инициативата, държавите следва да изразят официално подкрепата си за Декларацията за открито управление, да представят план за действие с конкретни ангажименти на съответното правителство за постигане на открито управление и да демонстрират своята готовност техният напредък по изпълнение на ангажиментите да бъде оценяван от независими външни експерти.

За периода от старта на инициативата до днес към нея вече са се присъединили 64 държави.

България се присъединява към Инициативата „Партньорство за открито управление“ по силата на решение, взето на заседанието на Министерски съвет от 24 август 2011 г. и представя своя първи план за действие през септември 2012 г.