Отворени данни и гражданско участие

Проект: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторниг на политики и законодателство

BG05SFOP001-2.009

Финансиране: Оперативна програма "Добро управление"

Срок на изпълнение: 18 месеца

Проектът на НПО Линкс си поставя за цел да разработи модел за гражданско участие, базиран на отворени данни, който включва администрация, граждани и бизнес, като направи анализ на политиката на отворени данни в България, за да постигне открито и отговорно управление.

Проектът е насочен към „доставчиците на данни“: администрации на национално, регионално и местно, публикували данни в Портала за отворени данни и „потребители“: неправителствени организации, бизнес, общественост. С оглед заложените цели проектът е разработен в четири основни групи дейности: 1) аналитични, което обхваща икономически, статистически и социологически анализ; 2) мониторинигови - разработване на модел за гражданско мониторинг, базиран на отворени данни; 3) дейности за обмяна на знания и опит между доставчици и потребители на данни за разширяване на политиката на отворени данни; 4)информационни – за повишаване осведомеността на обществеността за възможностите на отворените данни при мониторинг на публични политики.

Очакваните резултати са разработването на 6 аналитични продукта: Методология за анализ на политиката на отворени данни в България; Анализ с препоръки; Социологически анализ; Модел за гражданско участие с препоръки за приложение, базиран на отворени данни; Анализ на нуждите за работа с отворени данни; Аналитична рамка с препоръки за провеждане на сесии за обмяна на опит. В резултат на всички анализи по проекта, НПО Линкс ще отправи 3 препоръки в рамките на консултативния процес на Инициатива "Партньорство за открито управление", ръководен от Министерски съвет.

НПО Линкс ще изготви препоръки, свързани със следните 3 теми: приоритизиране на набори от данни за отваряне в машинно-четим вид данни, повишаване на капацитета на администрацията за работа с данни и прилагане модела за мониторинг на публични политики, базиран на отворени данни, които ще бъдат предложени да бъдат включени в Националния план за действие по Инициативата партньорство за открито управление.

Проект: Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система

BG05SFOP001-3.003

Финансиране: Оперативна програма "Добро управление"

Срок на изпълнение: 18 месеца

Предлаганият проект си поставя за цел да осигури информационна и аналитична платформа и инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг на реформата в съдебната система, както и да анализира и направи независима оценка на публично достъпните данни относно натовареността и ефективността на системата.

Проектът е насочен към и всички заинтересовани страни в процеса, като основните целеви групи са граждани и граждански организации, и бизнес, а допълнителните целеви групи обхващат представители на изпълнителната власт, съдилища, и професионални организации. С оглед постигане на заложените цели дейностите по проекта са развити в три основни направления: проучвателно направление, което обхваща документално проучване, преглед на документи и интернет страници, обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на фокус групи; аналитично направление, което включва обработка и анализ на събраната информация, разработване на интерактивно табло за повторна употреба и визуализация на наличните и обработени данни, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, финансов и статистически анализ; комуникационно направление, в което се предвиждат провеждането на 2 прес-конференции, 5 кръгли маси и 1 заключителна конференция, както и публикации в електронни и печатни медии.

Очакваните резултати от проекта са изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата, разработени инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността на съдебната реформа от различни заинтересовани страни, създаден механизъм и инструментариум за граждански мониторинг, базиран на данни.