Лом

Квартал „Младеново“ е разположен в югоизточната част на гр. Лом, като населението е смесено. За квартала има одобрен регулационен план от 1989 г. Кварталът е обхванат в действащата кадастрална карта на града. През квартала преминават Републикански пътища II-11 (Видин-Плевен) и Републикански път II-81 (Лом-София). По регулационен план видът на територията в квартала е урбанизирана и е предназначена за „ниско жилищно застрояване“. Наблюдава се хаотично застрояване съществуващо застрояване в квартала. Малка част от квартала не е застроена, имайки предвид релефните образувание. Отреждането на тези незастроени площи е „За озеленяване“. С регулационния план са обособени зони, предназначение „за магазини, спортни клубове, ресторанти, сладкарници и др“, такива са отредените зони в кв. 69 – УПИ I и УПИ XVI, кв. 68 – УПИ I. От сателитни изображения се наблюдава не застрояването на тези зони, въпреки урегулирането им като имоти с предназначение. 

Представеният по-долу инструмент, визуализира на картата имотите, отговярящи на съответните критерии.

Всеки филтър представлява набор от критерии, които съответния имот трябва да удовлетворява едновременно за да бъде оцветен в избрания за дадения филтър цвят. Падащото меню "е/не е" пред всеки критерии, дава възможност да инвертирате даден избор. Напр. "не е Частна собственост" означава всички имоти, чиято собственост е всякаква друга, но не и частна.

Можете да добавяте нови филтри, да премахвате или коригирате съществуващите. Направените промени се отразяват веднага.